Actualité > ما به ویژه به مبارزات خواهران افغان خود در « راوا » که تقریبا پنجاه سال است علیه (...)

ما به ویژه به مبارزات خواهران افغان خود در « راوا » که تقریبا پنجاه سال است علیه بنیادگرایی، امپریالیزم و ارتجاع می‌رزمند، درود می‌فرستیم.

در 8 مارچ، ما روز جهانی زنان مبارز را جشن خواهیم گرفت، روزی که قبل از پذیرفته شدن توسط انترناسیونال کمونیست، ابتدا به دستور کلارا زتکین تعیین گردید.

در حالی که ما هرگز از احترام به مبارزاتی که مائوتسه‌دون برای « برافراشتن نیمی از آسمان » به راه انداخت کوتاهی نمی‌کنیم، در این مناسبت خاص، به مبارزه جاودان زنان ایرانی، کرد، ترک‌، روس‌، اوکراینی‌، فلسطینی‌، فیلیپینی‌، هندی‌، زنان اروپایی، افریقایی و امریکای شمالی و جنوبی برای برابری، برای جامعه‌ای عاری از ستم مردسالارانه، تبریک می‌گوییم.

ما به ویژه به مبارزات خواهران افغان خود در « راوا » که تقریبا پنجاه سال است علیه بنیادگرایی، امپریالیزم و ارتجاع می‌رزمند، درود می‌فرستیم.

بیش از بیست سال است که ما درک کرده‌ایم که مبارزه رفقای افغان در قلب همه مبارزات این کره خاکی قرار داشته و نمونه‌ای برای همه ما به شمار می‌رود.

زنان در خط مقدم انقلاب جهانی قرار دارند. آنان به دلیل موقعیت خود -استثمار بیش از حد، ستم، کار شاق خانه- دارای پتانسیل عظیمی برای شورش، شجاعت و عزم اند که « راوا » آن را درک کرده و به صورت یک سازمان متراکم نموده است.

« راوا » زنان افغان را به طور مخفیانه از طریق آموزش، مراقبت‌های صحی و کمک به بیجاشدگان سازماندهی می‌کند، وظایف وسیع بشردوستانه که بعنوان بذری برای یک فعالیت سیاسی رادیکال ضدامپریالیستی و دموکراتیک، برای یک جامعه نوین، و آزادی توده‌ها و قبل از همه زنان، عمل می‌کند.

امسال، در هشتم مارچ، ما متواضعانه به شجاعت و عزم خواهران خود در « راوا » درود فرستاده و اطمینان می‌دهیم که مصممانه و همواره در کنارشان خواهیم ایستاد.

Soutenir par un don